СКЕН - политички видео магазин: Говор на омраза и (не)казнивоста

Говор на омраза има насекаде, почнувајќи од спортските натпревари, графити на ѕидовите, јавните градски превози, социјалните мрежи, завршувајќи до партиските говорници.

Говор на омраза претставува термин кој означува говор чија намера е да деградира, вознемири, или предизвика насилство или активности врз основа на предрасуди против лица или групи луѓе врз основа на нивната раса, род, возраст, етничка припадност, националност, религија, сексуална ориентација, родов идентитет, хендикеп, јазична способност, морални или политички ставови, социо-економска класа, занимање или изглед (како висина, тежина и боја на коса), ментален капацитет и било која друга особина.

Причините за ширење на говор на омраза е исполитизираното општество како и неказнивоста. Кој шири говор на омраза – е тема на денешната епизода на СКЕН.

Скенира: ДЕХРАН МУРАТОВ
Камера: Ангела Петровска, Ариан Мехмети, Атанас Петровски
Монтажа: Ариан Мехмети


Преземање на содржините e ЗАБРАНЕТО (!!!), освен со писмена дозвола од ЦИВИЛ и тоа исклучиво според Условите за користење, авторски права и заштита на приватностаПовредата на авторските права е забранета со закон. 

Со преземање на било која содржина објавена на ЦИВИЛ Медиа, спротивно на Условите, се согласувате на ЦИВИЛ да му исплатите надоместок од 60.000 денари во рок од осум дена по преземањето на содржината. Оваа обврска не застарува, а за секое доцнење на исплатата ќе биде пресметана соодветна законска камата.

Доколку некоја содржина е потпишана со ЦИВИЛ Тим за комуникации, тогаш преземањето е дозволено во целост.