СКЕН - политички магазин: Изборни реформи без реформи

Изборните реформи како предуслов за спроведување на слободни и демократски избори со еднаква шанса за сите подразбира целосно менување на досегашниот Изборен законик, кој подразбира и промена на изборниот модел.

За опструкциите, калкулациите, предлозите за промена на избонрниот модел, една наспроти 120 изборни единици, препораките на ЦИВИЛ, безуспешни лидерски средби…. Изборни реформи без реформи во новата епизода на СКЕН.

скенира: БИЉАНА ЈОРДАНОВСКА
камера: Атанас Петровски, Ариан Мехмети


Преземање на содржините e ЗАБРАНЕТО (!!!), освен со писмена дозвола од ЦИВИЛ и тоа исклучиво според Условите за користење, авторски права и заштита на приватностаПовредата на авторските права е забранета со закон. 
Со преземање на било која содржина објавена на ЦИВИЛ Медиа, спротивно на Условите, се согласувате на ЦИВИЛ да му исплатите надоместок од 60.000 денари во рок од осум дена по преземањето на содржината. Оваа обврска не застарува, а за секое доцнење на исплатата ќе биде пресметана соодветна законска камата.
Доколку некоја содржина е потпишана со ЦИВИЛ Тим за комуникации, тогаш преземањето е дозволено во целост.

This post is also available in: AlbanianEnglish