СКЕН - политички магазин: Инклузијата меѓу декларациите и реалноста

Новиот закон за основно образование стапи на сила со почетокот на новата учебна година. Законот предвидува тотална инклузија на лицата со посебни образовни потреби во редовниот образовен систем.

Дали македонското општество е поготвено за тотална инклузија? Дали образовниот систем е подготвен да одговори на задолженијата предвидени со новиот закон? Кои чекори се потребни за целосна имплементација на законот?

За овие, но и многу други прашања, во оваа епизода на Скен, зборуваме со професорките Мирјана Најчевска и Јасмина Трошанска.

скенира: МАЈА ИВАНОВСКА
екипа: Ангела Петровска, Биљана Јордановска
консултант: Зоран Иванов
камера: Дехран Муратов, Ариан Мехмети, Атанас Петровски
монтажа: Ариан Мехмети


Преземање на содржините e ЗАБРАНЕТО (!!!), освен со писмена дозвола од ЦИВИЛ и тоа исклучиво според Условите за користење, авторски права и заштита на приватностаПовредата на авторските права е забранета со закон. 
Со преземање на било која содржина објавена на ЦИВИЛ Медиа, спротивно на Условите, се согласувате на ЦИВИЛ да му исплатите надоместок од 60.000 денари во рок од осум дена по преземањето на содржината. Оваа обврска не застарува, а за секое доцнење на исплатата ќе биде пресметана соодветна законска камата.
Доколку некоја содржина е потпишана со ЦИВИЛ Тим за комуникации, тогаш преземањето е дозволено во целост.