Çfarë nënkupton materiali zgjedhor?

0

Materiali zgjedhor për zbatimin e zgjedhjeve përmban: kuti për votime dhe paravane, formularë të transkriptove dhe ditar për punë të bordit zgjedhor, bllok me fletëvotime sipas regjistrit nga Lista e Votuesve, listat e kandidatëve, regjistri i nënshkruar nga Lista e Votuesve, mjete për shënim të personave që kanë votuar ( spërkatës dhe UV llambë), shpuzë grafiti, vula, udhëzim për votim dhe material tjetër i nevojshëm për votim.

Sipas rregullave nga Kodi Zgjedhor, udhëzimi për votim vendoset në vend të dukshëm në paravanin votues dhe në vende tjera të dukshme në vendvotimet në pajtim me Udhëzimin  nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Udhëzimi është i shtypur në gjuhën maqedonase dhe shkrim cirilik dhe shkrimet e bashkësive të numëruara në Preambulën e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Materiali zgjedho dorëzohet nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor te komisionet komunale zgjedhore, më së voni 72 orë para ditës së caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve. Materialin zgjedhor në përfaqësitë diplomatike konsullore e dorëzon në Ministrinë për punë të jashtme person i autorizuar, më së voni pesë ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve.

Sipas Kodit Zgjedhor, gjatë dorëzimit të materialit zgjedhor përpilohet procesverbal në të cilin duhet veçanërisht të shënohet numri total i fletëvotimeve me numrat serik dhe numrin e nevojshëm të listave të kandidatëve që vendosen në ambientet e votimit, si dhe materiale tjera të nevojshme për votim. Procesverbalin e nënshkruajnë kryetari dhe anëtarët e këshillit zgjedhor dhe anëtari i komisionit komunal zgjedhor i cili e dorëzon materialin. Nëse përfaqësuesit prezentë të dorëzuesve të listave kanë vërejtje për dorëzimin e materialit zgjedhor, ata kanë të drejtë t’u mundësohet të evidentohen në procesverbalin dhe të jenë bazë në procedurën për mbrojtje të së drejtës votuese. Gjatë dorëzimiz zë materialit zgjedhor, të drejtë prezence kanë edhe vëzhguesit e akredituar.

A. Petrovska