СКЕН – Социјална правда и дискриминација

Суштината на дискриминацијата не е во нееднавкото однесување, туку во нееднаква можност да се употребуваат правата и можностите. Прашање е, не колку некого дискриминираме, туку колку е некој слободен, колку има права, колку може да ги заштити своите права или практикува, дали е слободен да гласа за тој кој сака или не, дали навистина ужива еднакви права како другите или не, не е работата во неедкаво постапување, покомплексна е работата.

камера: Атанас Петровски
монтажа: Ариан Мехмети

This post is also available in: Albanian