СКЕН-политички видео магазин: Европа

Со оглед дека по НАТО, останува стремежот за ЕУ интеграции, граѓанското општество, како и секогаш беше прво што активно се вклучи во препораки, анализи, но и критички осврт кон исполнување на препораките и реформите предвидени за пристапните преговори за членство во ЕУ.

Но, зошто Европа, колку реално сме на патот кон остварување на ЕУ сонот, дали треба и на што треба да работиме, ги прашавме, граѓанките и граѓаните, претставиците на граѓанските организации, но и градоначалниците, со оглед дека на локално ниво, многу малку се зборува и се делува.

Б. Јордановска

монтажа: Ариан Мехмети